Regulamin

Regulamin

Gabinet Dietoterapii Anna Malarek

Właścicielem Gabinetu Dietoterapii jest Anna Malarek. Siedziba Gabinetu znajduje się w Oświęcimiu na ulicy Orłowskiego 46/7 Zasole – Oświęcim.

Gabinet Dietoterapii świadczy usługi w zakresie zdrowego odżywiania, diet, suplementacji oraz nietolerancji pokarmowej.

Wszystkie usługi Gabinetu Dietoterapii są odpłatne (za wyjątkiem bezpłatnych akcji, o których informuje właściciel).

Cena usług Gabinetu Dietoterapii jest ustalona w cenniku – może jednak ulec zmianie na podstawie indywidualnych oczekiwań pacjenta za porozumieniem stron.

Opłaty za świadczone usługi przez Gabinet Dietoterapii pobierane są w formie przedpłaty na konto bankowe lub w dniu konsultacji dietetycznej.

Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod nr tel. +48723897071 lub mailowo pod adresem:gabinetdietoterapii@gmail.com

W przypadku zarezerwowanego terminu w momencie braku poinformowania Gabinetu Dietoterapii telefonicznie lub mailowo o nieobecności lub spóźnieniu bądź chęci zmiany terminu min. 1 dzień przed ustalonym terminem Gabinet Dietoterapii zastrzega sobie prawo żądania od pacjenta 50% ceny wizyty.

W przypadku spóźnienia, czas wizyty może ulec skróceniu z uwagi na umówioną kolejną osobę.

Klient ma prawo odwołać wcześniej opłaconą wizytę na dzień przed ustalonym terminem z zachowaniem prawa do wyznaczenia nowego terminu bez dodatkowej opłaty.

Gabinet Dietoterapii nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania planu żywieniowego niezgodnego ze wskazówkami przekazanymi przez Gabinet.

INFORMACJE DLA KLIENTA

Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie badania składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej na certyfikowanym profesjonalnym analizatorze medycznym TANITA BC 420 S MA( po uprzednim poinformowaniu o przeciwskazaniach ).

Klient podając dane w Gabinecie Dietoterapii wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póżn.zm).

Klient oświadcza, że zapoznał się z procedurami, znajdującymi się na stronie internetowej www.gabinetdietoterapii.pl, które mają za zadanie przygotować do wizyty w ramach usług świadczonych przez Gabinet.

Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 Lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz.U.2006r. Nr 90 poz.631 z póżn. zm.) wszystkie przekazane przez Gabinet Dietoterapii materiały są chronione prawami autorskimi i wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.

Jeśli Klient zdecydował się na dietę on-line wykonuje przedpłatę na konto bankowe Gabinetu Dietoterapii w wysokości odpowiadającej cenie zakupu.

Po dokonaniu przez Klienta wpłaty i przesłaniu potwierdzenia na adres poczty internetowej gabinetdietoterapii@gmail.com, Gabinet przesyła klientowi odpowiedni kwestionariusz, który Pacjent wypełnia rzetelnie i odsyła do Gabinetu Dietoterapii.

Po otrzymaniu wpłaty Gabinet w ciągu 5 dni roboczych przesyła rozpiskę określoną dla Klienta drogą elektroniczną ( pocztą e-mail.)
Gabinet Dietoterapii nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje przedstawione w kwestionariuszu przez Klienta i jednocześnie na podstawie danych z otrzymanego kwestionariusza opracowuje indywidualne wytyczne żywieniowo-zdrowotne.

 

* Właściciel Gabinetu Dietoterapii Anna Malarek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
* W przypadku zagadnień nie zamieszczonych w regulaminie wszystkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie www.gabinetdietoterapii.pl.
W celu otrzymania kompletnych materiałów konieczna jest zatem kolejna wizyta, na której otrzyma się wszelkie niezbędne informacje i wskazówki. Dlatego każda wizyta, której celem będzie dogłębna analiza sposobu odżywiania, składu ciała oraz stworzenia optymalnego programu dietetycznego musi być rozłożona co najmniej na dwa spotkania.